Általános Szerződési Feltételeink

Általános szerződési feltételek

 A Norma Service Kft. (székhely: 1215 Budapest, Rottenbiller utca 54., cégjegyzék szám.: 01-09-280193, adószám: 24343767-2-42, képviseli: Ekart István ügyvezető.), a továbbiakban: szolgáltató) általános szerződési feltételei, a szolgáltató minden szolgáltatására illetve termékére vonatkoznak, és a szolgáltató által készítendő terméket vagy szolgáltatást megrendelő, a továbbiakban: megrendelő és a szolgáltató között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képezi, függetlenül attól, hogy az írásban, szóban vagy ráutaló magatartással jött létre.

Az ÁSZF-ben foglaltaktól a megrendelő és a szolgáltató közös megállapodással írásban eltérhetnek.

Ha a szolgáltató és a megrendelő között létrejött egyedi szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy az egyedi szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Amennyiben a megrendelő és a szolgáltató jogviszonyára irányadó szerződés másképp nem rendelkezik, annyiban az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal.

A jelen általános szerződési feltételek 2020. március 01. napjától visszavonásig, ill. módosításig érvényesek.

Kérjük, amennyiben igénybe veszi szoláltatásunkat, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

A szolgáltató GrafikXpress Studio nevű profilja arculattervezéssel, kiadványszerkesztéssel, weboldalak készítésével, nyomdai és elektronikus kommunikációs termékek készítésével és gyártási előkészítésével, marketingtevékenység támogatásához szükséges szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozás.

 

Szolgáltatói adatok:

Szolgáltató név: Norma Service Kft.

Székhely: 1215 Budapest, Rottenbiller utca 54.

Adószám: 24343767-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-280193

Kibocsátó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Szerződés nyelve: magyar

Elektronikus levelezési cím: info@grafikxpress.hu Telefonos elérhetőség: +36 30 481-2667

Ügyfélfogadási idő: hétköznap 9-17 óra között

Honlap: www.grafikxpress.hu

 

 1. Megrendelés és visszaigazolás

A megrendelő a megrendelését elektronikus űrlapon, e-mailben, faxon illetve levélben juttathatja el a szolgáltatóhoz.
A megrendelés akkor érvényes, ha megrendelő által az ajánlatkéréshez adott űrlap szerint tartalmaz minden olyan információt és elvárást, amely a feladat megvalósításához szükséges, valamint tartalmazza az igényelt megvalósítási mennyiséget minőséget és határidőt. Nem minősül megrendelésnek az a faxon, levélben vagy elektronikus úton eljuttatott irat, amelyből a szolgáltató nem tudja beazonosítani a szolgáltatást, vagy az nem tartalmazza a termék mennyiségét, minőségét, határidőket. A megrendelő a megrendeléshez kötve van, amennyiben a 2./ pontban foglaltak szerint attól nem áll el.

Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: 9-17 óra között.

A visszaigazolás tartalmazza a szolgáltatás vagy a megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, egységárát, a beazonosításához szükséges adatokat, valamint a szolgáltatás vagy az elkészítendő termék elkészítési határidejét. A szolgáltató a megrendelést a szolgáltatást három munkanapon belül elektronikus úton, faxon vagy levélben visszaigazolja. Amennyiben a szolgáltató pontosítást kér a megrendelés tárgyának parmétereit illetően, úgy a megrendelést módosítani szükséges. Amennyiben a megrendelőnek a termékkel kapcsolatos speciális igényei vannak, a visszaigazolás tartalmazza a szolgáltató válaszát, hogy az igényeket teljesíteni tudja-e. A szolgáltató a visszaigazolással egyidejűleg elküldi a megrendelő részére a jelen általános szerződési feltételeket is.

A megrendelő a visszaigazolástól számított három napon belül jogosult a szolgáltatóhoz faxon, levélben vagy elektronikus úton küldött levében a megrendelésétől elállni. Amennyiben a megrendelő a visszaigazolásában foglalt mennyiséget, egységárat, készítési határidőt nem fogadja el, azt a visszaigazolástól számított három napon belül kell a szolgáltatóval közölni.

Létrejön a felek között a szerződés, ha a megrendelő a visszaigazolásra három munkanapon belül nem válaszol, illetve, ha a felek közötti írásos egyeztetés alapján a szolgáltatás, a termék, a mennyisége, az egységára, a határidő, valamint az egyéb speciális igények tekintetében megegyezés jön létre. A szerződés létrejöttének napja a visszaigazolás – megrendelő általi – kézhezvételét követő harmadik nap, illetve az a nap, amikor a felek közötti egyeztetés alapján a felek az előbbi feltételekben megállapodtak.

 A felek egyedi írásos szerződést is köthetnek úgy, hogy az együttesen jelen levő képviselőik azt aláírják.

 

 1. Szolgáltatások árai

 A felek között szerződés, illetve bármiféle megállapodás és módosítása csak elektronikus úton, faxon, levélben történhet. A szóban kötött szerződés vagy megállapodás nem érvényes, arra a felek jogot nem alapíthatnak, és az alapján kötelezettségek sem keletkeznek.

Az árak minden esetben a kész tartalmak publikálható formátumú átadására vonatkoznak. Amennyiben megrendelő célzott grafikai előkészítő szoftverekkel feldolgozható állományokat kér – azaz forrásfile-t, pl. psd, indd, idml, ai, png vagy más egyéb, hasonló képességű és adottságú formátumot -, arra előzetes jelzést követően, egyedileg megállapított felár megfizetése mellett van lehetőség. Ilyen irányú igényét megrendelő a teljesítés ideje alatt vagy a teljesítést követő 90 napban jelezheti a szolgáltató részére.

 

 1. Adatkezelés

 Szerződő felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik szerződő felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség szerződő feleket a szerződés megszűnése után is terheli. Szerződő felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik szerződő felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékeken a jelen szerződés szerint nem tüntetik fel a Szolgáltatót.

A megrendelő hozzájárul, hogy a szolgáltató a személyes adatait a nyilvántartásában a szerződéses kötelezettségek teljesítése, illetve behajtása érdekében – a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett – kezelje. A megrendelő hozzájárul ahhoz is, hogy késedelme esetén a szolgáltató az adatait az TOLNADEBT Céginformációs és Követeléskezelő Kft. (székhely: 7133 Fadd, Arany János u. 61., adószám: 25440094-2-17) követeléskezelőnek és a vele együttműködő ügyvédi irodának kiadja, majd az adatokat e cég tovább kezelje a megrendelő fennálló tartozásának behajtása érdekében.

 

 1. Teljesítés helye

 Ha a felek a teljesítés helyében és módjában külön nem állapodnak meg, a teljesítés helye a szolgáltató székhelye. A megrendelő a terméket a szolgáltató székhelyéről szállíthatja el, a szolgáltatást ott veheti át. A szerződő felek a teljesítés helyében és a szolgáltatás módjában másként is megállapodhatnak.

 

 1. Teljesítés ideje

 A munka kezdete a szerződés létrejöttétől és adott esetben anyag teljes (tartalom, képi anyag, igényfelmérő, tárhely adatok) szolgáltató részére történő átadásától számított.

A megrendelő köteles minden olyan információt és tartalmat (képi elemek, szövegek, logók, stb.) szolgáltató rendelkezésére bocsátani, amely a szolgáltatás elvégzéséhez illetve a megrendelt termék elkészítéséhez szükséges. Amennyiben megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget vagy annak teljesítésével késlekedik, az ebből eredő károkat a megrendelő viseli.

A teljesítés ideje a megrendelésben, a visszaigazolásban vagy a szerződésben meghatározott időpont. Ha a szerződő felek másként nem állapodnak meg, a szolgáltató a teljesítés időpontjához képest korábban is teljesíthet, ez esetben ez a nap a teljesítés napja. A megrendelő visszajelzését igénylő munkafázisoknál 3 munkanap áll rendelkezésre a visszajelzésre, ennek elmulasztása esetén a szolgáltató az adott munkafázist elfogadottnak tekinti.

A szolgáltatás illetve a megrendelt termék átvétele során a megrendelő köteles az átvett terméket illetve szolgáltatás minőségét ellenőrizni. Az átvételt követően nem élhet kifogással amiatt, hogy az átvett termék nem volt megfelelő mennyiségű-minőségű.

A szolgáltató a termék átadása során átadja a termékhez szükséges dokumentációt. A megrendelő köteles ellenőrizni a dokumentáció teljeskörűségét.

 

 1. Szerződési biztosíték

Az ellenérték teljesítésének biztosítékaként a Szolgáltató foglaló fizetését kötheti ki, illetve a munkák megkezdése előtt a megrendelőtől további előleget kérhet. A szerződés teljesítés esetén a foglaló összege a vállalkozási díjba beleszámít. A foglaló összege – ettől eltérő rendelkezés hiányában – a Szolgáltatói díj 20%-a, a foglaló és előleg együttesen a Szolgáltatói díj 50 %-áig köthető ki. Ha a szerződés meghiúsulásáért a Szolgáltató felelős, akkor a megrendelő részére a foglaló visszajár, egyéb esetekben pedig a Szolgáltatót illeti meg. A foglalóról való lemondás és a foglaló visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít, az esetleges kártérítésbe azonban a foglaló beleszámít. A foglalóra és előlegre vonatkozó kikötéseket Szolgáltató árajánlatában (megrendelés visszaigazolásában) előzetesen jelzi.

Az előlegről, illetve foglalóról szóló számla kiállítására a Szolgáltató a megrendelés hatályba lépésének napján válik jogosulttá és ezen a napon kezdődik a számla fizetési határideje is. Amíg megrendelő az előleg, illetve foglaló számlát nem teljesíti hiánytalanul, addig a Szolgáltató nem kezdi meg a szerződés teljesítését. A megrendelésen feltüntetett teljesítési határidő automatikusan annyival meghosszabbodik, amennyivel az előleg, illetve foglaló számla lejárata után egyenlíti ki megrendelő a számlát.

 

 1. Számlázás

 A szolgáltató a számlát vagy a termék átadásával illetve a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg adja át, vagy a megrendelő székhelyére, vagy az általa megadott telephelyre küldi meg. A szolgáltató elektronikusan is megküldheti a számlát, ha erre a megrendelő külön írásban kéri.

 

 1. Fizetési határidő

 A felek közötti egyéb megállapodás hiányában a fizetési határidő a számla kiállításától számított 8. munkanap.

 

 1. Fizetés

 A számla összege a felek megállapodása szerint készpénzben a szolgáltató székhelyén, máshova történő szállítás esetén a termék átadásakor, vagy a szolgáltató számlán feltüntetett bankszámlájára és határidőre történő utalással fizethető ki. A fizetés akkor, illetve azon a napon tekinthető megtörténtnek, ha a számla összege a szolgáltató részére átadásra kerül, vagy a bankszámláján megjelenik.

Fizetési késedelem esetén a szolgáltató késedelmi kamatként a hatályos Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot számítja fel. A megrendelő fizetése esetén a szolgáltató a fizetett összeget előbb a tartozás behajtásával kapcsolatos költségekre, esetleges kötbérre, ezután a késedelmi kamatra, majd a számla összegének kiegyenlítésére számolja el.

A megrendelő a fizetendő összeget csupán abban az esetben számíthatja be a szolgáltatóval szemben fennálló egyéb követelésébe, ha a felek erről írásban megállapodtak.

 

 1. Tulajdonjog fenntartás, szerzői jogok

 A megrendelő az esetlegesen korábban átadott látványterveket sem átadás előtt, sem azt követően nem használhatja fel. A megrendelő csak a véglegesen átadott anyagokat használhatja fel.

A szolgáltató a díjának teljes összegű kifizetéséig a terméken illetve bármely azzal kapcsolatos anyagon a szolgáltató a tulajdonjogát fenntartja, az a tulajdonát illetve szellemi termékét képezi.

A szolgáltató által készített munkák illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott látványtervek szerzői jogi védelem alá tartoznak. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a megrendelőt kizárólag a szolgáltató által elkészített végleges formátumok tekintetében, és csak a teljes ellenérték megfizetése esetén illeti meg.

Amennyiben a megrendelő a szerződést a grafikai terv elfogadását követően bármikor megszünteti, köteles a vállalkozási díj a szolgáltató által addig elvégzett munkájával arányos részét megfizetni. A megrendelő tudomásul veszi, amennyiben a kész terméket az általa kért módosítások elkészítését követően sem veszi át, a szolgáltató a teljes díjra jogosult.

Amennyiben a megrendelő a díjat a fizetési határidőre nem fizeti meg, a szolgáltató a terméket visszakövetelheti. Ez esetben a megrendelő a terméket köteles a szolgáltatónak az eredeti állapotban visszaadni.

A megrendelő tudomásul veszi, a megrendelt termék szerzői jogai a szolgáltatót illetik. Ennek megfelelően a megrendelő a terméken – amennyiben az weboldal – köteles a szolgáltató nevét a láblécben elhelyezett, a www.grafikxpress.hu címre linkelő logó formájában feltüntetni.

A szolgáltató jogosult az elkészített terméket portfóliójában (és különböző portfóliós oldalakon) referenciaként feltüntetni. A megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy (cég)nevét a szolgáltató portfóliójában megjelenítse, esetlegesen honlapján a megrendelő honlapjára mutató hivatkozást helyezzen el.

A szolgáltató a vállalkozási díj hiánytalan megfizetése esetén időben és területileg korlátlan, harmadik személyre átruházható felhasználási jogot enged a megrendelőnek a kész termékre azzal, hogy a megrendelő a kész terméket megváltoztatni, átdolgozni nem jogosult, a forrásanyaggal csak külön megállapodás alapján rendelkezhet. A rögzített díj – hiánytalan megfizetése esetén – a jelen pontban körülhatárolt szerzői vagyoni jogok ellenértékét is tartalmazza.

A megrendelő tudomásul veszi, amennyiben a szolgáltató által rendelkezésére bocsátott kész terméket jogosulatlanul vagy a felhasználási jog kereteit túllépve használja, azt jogosulatlanul módosítja, magatartásáért büntetőjogi illetve – az azzal okozott kárért – polgári jogi felelősséggel tartozik.

 

 1. Szavatosság

 A termékekre vonatkozó szavatossági jogokat a szolgáltatás teljesítésekor hatályos jogszabályok állapítják meg.

 

 1. Késedelem, kötbérek

 A szolgáltató a szolgáltatás elvégzésének illetve a megrendelt termék elkészítésének késedelme, a megrendelő pedig az átvételi késedelem után kötbért köteles fizetni. A felek a kötbér fizetési kötelezettség alól csak vis major esetén mentesülnek. A kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után napi 0,5 %. Bármelyik fél 30 napos késedelme esetén a másik szerződő fél a szerződéstől a késedelembe esett félhez írt nyilatkozatával elállhat. Ez esetben a késedelembe esett fél a másik félnek 20 % meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A fél jogosult a kötbér igényét kötbér számla kiállításával érvényesíteni. A károsult fél a kötbér mellett a teljes kárát is követelheti.

Ha a megrendelő átvételi vagy fizetési késedelembe esik, a szolgáltató bármely munkafázisát a megrendelőhöz intézett írásos nyilatkozattal felfüggesztheti. A felfüggesztés ideje nem minősül szolgáltatói késedelemnek.

 

 1. Kapcsolattartás, kézbesítési vélelem

 A megrendelő vállalja, hogy egy kapcsolattartót biztosít a gyors ügyintézés támogatására. A megbízás megkezdésekor egy delegált személyt jelölnek ki erre a feladatra.

A feleknek az egymással közlendő nyilatkozatukat amennyiben a kapcsolattartó útján nem teljesíthető, a másik fél – cégjegyzékbe bejegyzett – székhelyére, vagy telephelyére, illetve a másik fél által megadott fax számra vagy email címre kell küldeniük. A feleknek biztosítani kell a székhelyen, a telephelyen, a fax számon és az email címen a küldemény átvételét. Amennyiben a címzett székhelyéről, telephelyéről a tértivevényes postai küldemény „nem kereste” vagy „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza, a postai visszaküldés dátumát követő napon a küldemény tartalmát közöltnek kell tekinteni.

 

 1. A szerződés megszűnése

A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. A felek között létrejött eseti szerződésteljesítés nélkül is megszűnhet:

 • a felek közös megegyezésével,
 • a megrendelő elállásával vagy felmondásával,
 • a szolgáltató felmondásával vagy elállásával.

Ha a megrendelő az általános elállási jogát (nem a Szolgáltató szerződésszegéséből eredően érvényesített elállási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Szolgáltatónek a felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni az alábbiak szerint:

Ha megrendelő a megrendelést követően gyakorolja elállási jogát (nem a Szolgáltató szerződésszegése miatti elállási jogát) a munkakezdési szakaszban (a Szolgáltató még a tervek elkészítését nem kezdte meg, de előkészületeket tett a szerződés teljesítése érdekében), akkor a teljes vállalkozási díj 10%-át kell kifizetnie bánatpénzként.

Ha a megrendelő ezt követően, a munka készítési szakaszában (ha már belekezdett a tervekbe) gyakorolja elállási jogát, akkor a teljes vállalkozási díj 30%-át kell kifizetnie bánatpénzként.

Amennyiben a korrektúrafordulók utáni munka a megfelelő funkciókat és design elemeket tartalmazza, de a megrendelő szubjektív látásmódja szerint nem kielégítő, akkor a teljes munka elkészítési díjának 80%-át kell kifizetnie bánatpénzként, ezután a termék átadásra kerül a megrendelő részére. Ennek megfelelően ebben az esetben a szerződés a jövőre nézve szűnik meg.

Ha a megrendelő a munka/termék elkészítését követően szubjektív okból nem veszi át a terméket, akkor a termék elkészítési díj 100%-át kell kifizetnie bánatpénzként, mivel a Szolgáltató szerződésszerűen teljesített.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani (illetve attól elállni), ha a megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:

Az elkészítendő terméken – törvénybe ütköző módon pornográf, iparvédelmi illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyezni, megjeleníteni.

Ha a megrendelő több mint 30 napos fizetési késedelembe esett, és felhívásra sem rendezi tartozását.

Ha a megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolását határozza el.

Ha a megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

A Szolgáltató azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a megrendelő köteles a Szolgáltató költségeit és kárát (beleértve az elmaradt hasznot is) megfizetni.

A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása – kivéve az elállás egyes eseteit – nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

 

 1. Az általános szerződési feltételek módosítása

 A szolgáltató az általános szerződési feltételeket a megrendelők értesítése mellett egyoldalúan módosíthatja. Amennyiben a módosítást a megrendelő nem fogadja el, köteles az értesítéstől számított 15 napon belül ezt írásban jelezni a szolgáltatónak. A módosítást el nem fogadó megrendelővel a teljesítésig a módosítást megelőző általános szerződési feltételek érvényesek.

 

 1. Az általános szerződési feltételektől való eltérés

 A felek egyező akarattal a jelen általános szerződési feltételektől eltérhetnek, ezt külön dokumentumban kötelesek rögzíteni.

 

 1. Mögöttes jogszabályok

 A megrendelésben, a visszaigazolásban, a szerződésben és a felek egyéb írásos megállapodásaiban, valamint a jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.

 

 1. A jogviták rendezése

 A felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni. Bármely, a megrendelést érintő lényeges esemény vagy változás esetén a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. A felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a szolgáltató székhelye szerinti bíróság az illetékes.

 

Budapest, 2020. március 1.

GrafikXpress Stúdió